Skupina GMV ve světě:
Skupina GMV ve světě:

ZÁSADY PRO VÝSTAVBU A MONTÁŽ

INFORMACE

Zásady pro výstavbu a montáž hydraulických výtahů

Šachta

1.
Šachta je navržena výlučně pro výtah. Nesmí se do ní instalovat jiné vybavení nebo vést přes ni trubky nebo vedení. Výjimkou je vytápění, které nepoužívá horkou páru nebo vodu pod tlakem. Řízení a regulace vytápění se montuje vně šachty.
2.
Výtah musí být oddělen od okolního prostoru stěnami, podlahou a stropem nebo dostatečným prostorem.
3.
Když jsou prahy dalších šachetních dveří od sebe ve vzdálenosti více než 11 m, namontujte
do šachty nouzové dveře tak, aby vzdálenost mezi jejich prahy nebyla větší než 11 m.
4.
Šachta musí být přiměřeně větrána. Nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících
s výtahem. Je doporučeno udělat ventilační otvory v hlavě šachty s minimálním průřezem 1% vodorovného průřezu šachty.
5.
Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly 300 N kolmo ke stěně z jedné nebo druhé strany v libovolném místě, rovnoměrně přenášenou na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm2 odolaly tomuto zatížení bez trvalé deformace, s pružnou deformací do 15 mm.
6.
Tam kde se nepožaduje šachta k ochraně před šířením požárů výška ohrazení nad plochami, které jsou osobám obvykle přístupné, je dostatečná, pokud zabrání ohrožení osob pohyblivými částmi výtahu a osobám možnost rušení bezpečného provozu výtahu tím, že se mohou dotýkat částí výtahu v šachtě přímo nebo předměty drženými v ruce; výška ohrazení je pokládána za dostačující, je-li na straně šachetních dveří minimálně 3,50 m, na ostatních stranách je minimálně 2,5 m a s minimální vodorovnou vzdáleností od pohyblivých částí výtahu 0,50 m. 
7.
Když jsou stěny nebo ohrazení ze skla, použijte ve všeobecně přístupných místech vrstvené sklo.
8.
Pod každým prahem šachetních dveří musí stěna šachty tvořit svislou plochu, navazující bezprostředně na práh šachetních dveří s výškou rovnající se minimálně polovině odjišťovacího pásma zvětšeného o 50 mm. Tato musí být z hladkého a pevného materiálu.
9.
Podlaha prohlubně musí snést pod každým vodítkem zatížení tíhy vodítka včetně brzdné síly působící na vodítko při působení zachycovačů, pod každým nárazníkem klece čtyřnásobek statické síly vyvolané hmotnosti klece, zatížené užitečným zatížením.
10.
Jsou-li pod klecí, vyvažovacím nebo vyrovnávacím závažím přístupné prostory, musí být podlaha prohlubně šachty dimenzována pro zatížení minimálně 5,000 N/m2.
11.
Prohlubeň šachty musí být voděodolná a opatřená nátěrem proti prosakování oleje a musí být vodorovná a hladká.
12.
Stěny šachty musí být z materiálu, který není prašný nebo musí mít nátěr zabraňující prašnosti.
13.
Udržujte teplotu v šachtě od +5 oC do +40 oC.
14.
Stěny šachty by měly umožňovat montáž vodítek a dveřních podpěr.
15.
Vzdálenost mezi zavřenými šachetními dveřmi a protilehlou stěnou by měla být:16.
Řídící jednotky výtahu by neměly vysílat vibrace do struktury budovy.
17.
Pro umožnění zvedání těžkých součástí během montáže a oprav namontujte nosníky nebo montážní háky do šachetního stropu.
1,6 m pro osobní výtahy
1,8 m pro malé nákladní výtahy
3 m pro nemocniční nebo osobo-nákladní výtahy
Výše uvedené informace jsou všeobecného charakteru.
Detailní informace jsou uvedené v normách pro výtahy a ve stavebních normách.

Strojovna hydraulického výtahu

1.
Umístěte řídící jednotky výtahu a vybavení s nimi spojené do zvláštní místnosti s pevnými zdmi, stropem a dveřmi a omezte přístup pouze pro oprávněné osoby.
2.
Nepoužívejte strojovnu k jiným účelům než těm souvisejícím s výtahem.
3.
Stěny strojovny vyrobte z materiálu, které nepodporují tvorbu prachu nebo je zajistěte vrstvou, která nepodporuje tvorbu prachu. Podlaha musí být z protiskluzového materiálu, např. z hlazeného betonu nebo rýhovaného plechu.
4.
Vstupní dveře, otevírané zvenčí, by měly být minimálně 0,6 m široké a 1,8 m vysoké.
5.
Rozměry strojovny musí být takové, aby dovolovala snadnou a bezpečnou práci na zařízeních, především elektrických. Musí mít světlou výšku alespoň 2 m nad pracovními místy a 1,8 m nad průchozími prostory.
6.
Strojovna by měla být náležitě a nezávisle odvětrávána.
7.
Pro umožnění zvedání těžkých součástí během montáže a oprav, namontujte nosníky nebo montážní háky do šachetního stropu.
8.
Udržujte teplotu ve strojovně od +5 oC do +40 oC.
9.
Umístění strojovny výtahu vedle bytů se nedoporučuje.
Zásady pro výstavbu a montáž elektrických výtahů

Šachta

1.
Šachta je navržena výlučně pro výtah. Nesmí se do ní instalovat jiné vybavení nebo vést přes ni trubky nebo vedení. Výjimkou je vytápění, které nepoužívá horkou páru nebo vodu pod tlakem. Řízení a regulace vytápění se montuje vně šachty.
2.
Výtah musí být oddělen od okolního prostoru stěnami, podlahou a stropem nebo dostatečným prostorem.
3.
Výtahové šachty s elektrickým pohonem v obytných domech musí být odděleny  od stěn a podlah obytných prostor. Tento požadavek nemusí být splněn v případě, že šachta je oddělena od obytných prostor místnostmi, které nejsou určené pro stálé bydlení a rovněž v případě hydraulických výtahů, malých nákladních výtahů, výtahů s menší strojovnou nebo strojovnou umístěnou mimo šachtu.
4.
Když jsou prahy dalších šachetních dveří od sebe ve vzdálenosti více než 11 m, namontujte do šachty nouzové dveře tak, aby vzdálenost mezi jejich prahy nebyla větší než 11 m.
5.
Šachta musí být přiměřeně větrána. Nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem. Je doporučeno udělat ventilační otvory v hlavě šachty s minimálním průřezem 1% vodorovného průřezu šachty.
6.
Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly 300 N kolmo ke stěně z jedné nebo druhé strany v libovolném místě, rovnoměrně přenášena na kruhovou nebo čtvercovou 5 cm2 odolaly tomutro zařízení bez trvalé deformace, s pružnou deformací do 15 mm.
7.
Tam kde se nepožaduje šachta k ochraně před šířením požárů výška ohrazení nad plochami, které jsou osobám obvykle přístupné, je dostatečná, pokud zabrání ohrožení osob pohyblivými částmi výtahu a osobám možnost rušení bezpečného provozu výtahu tím, že se mohou dotýkat částí výtahu v šachtě přímo nebo předměty drženými v ruce; výška ohrazení je pokládána za dostačující, je-li na strabně šachetních dveří minimálně 3,50 m, na ostatních stranách je minimálně 2,5 m a s minimální vodorovnou vzdáleností od pohyblivých částí výtahu 0,50 m.
8.
Když jsou stěny nebo ohrazení ze skla, použijte ve všeobecně přístupných místech vrstvené sklo.
9.
Pod každým prahem šachetních dveří musí stěna šachty tvořit svislou plochu, navazující bezprostředně na práh šachetních dveří s výškou rovnající se minimálně polovině odjišťovacího pásma zvětšeného o 50 mm. Tato musí být z hladkého a pevného materiálu.
10.
Podlaha prohlubně musí snést pod každým vodítkem zatížení tíhy vodítka včetně brzdné síly
na vodítko při působení zachycovačů, pod každým nárazníkem klece čtyřnásobek statické síly vyvozené hmotnosti klece, zatížené užitečným zatížením.
11.
Jsou-li pod klecí, vyvažovacím nebo vyrovnávacím závažím přístupné prostory, musí být podlaha prohlubně šachty dimenzována pro zatížení minimálně 5,000 N/m2.
12.
Prohlubeň šachty musí být voděodolná a opatřená nátěrem proti prosakování oleje a musí být vodorovná a hladká.
13.
Stěny šachty musí být z materiálu, který není prašný nebo musí mít nátěr zabraňující prašnosti.
14.
Udržujte teplotu v šachtě mezi +5 až +40 oC.
15.
Stěny šachty by měly umožňovat montáž vodítek a kotev.
16.
Vzdálenost mezi zavřenými šachetními dveřmi a protilehlou stěnou by měla být:17.
Pohony výtahů by neměly přenášet vibrace na konstrukci budovy.
18.
Pro umožnění zvedání těžkých součástí během montáže a oprav namontujte nosníky nebo montážní háky do šachetního stropu.
1,6 m pro osobní výtahy
1,8 m pro malé nákladní výtahy
3 m pro nemocniční nebo osobo-nákladní výtahy